Algemene Voorwaarden JustFire

JustFire is de verzamelnaam van verschillende ondernemingen, met verschillende diensten en producten.

Deze voorwaarden zijn bedoeld om algemene bepalingen te formuleren voor de verkoop van producten vanuit de winkel en op afstand, alsmede voor opdrachten tot dienstverlening, al dan niet op afstand. 

De voorwaarden zijn als volgt opgebouwd:

Deel 1: het algemene deel (art. 1 t/m 9)

Deel 2: verkoop van producten vanuit de winkel (art. 10 t/m 14)

Deel 3: verkoop van producten op afstand (webshop) (art. 15 t/m 19)

Deel 4: opdracht tot service, onderhoud, montage: dienstverlening (art. 20 t/m 25)

 

Deel 1: algemeen

1.1Toepasselijkheid

Een beroep op deze voorwaarden komt tevens toe aan de nevenvestigingen c.q. dochterondernemingen van JustFire Nederland BV, op hun resp. haar directie, medewerkers, oud- medewerkers en door JustFire c.a. ingeschakelde derden, in de rechtsverhouding jegens een klant.

 

1.2 Domiciliekeuze

De klant is gehouden om gedurende de periode dat de overeenkomst tussen partijen niet is voltooid, waarbij onder niet- voltooïng in ieder geval uitdrukkelijk wordt verstaan het niet hebben betaald van alle facturen c.a., eventuele adreswijzigingen schriftelijk c.q. per email door te geven aan JustFire. Laat de klant zulks na, mag JustFire het laatstbekende adres van de klant beschouwen als het geldende adres, in afwijking van art. 3:37 BW.

 

1.3Geen precedentwerking

Wijkt JustFire eenmalig of herhaaldelijk af van hetgeen in de navolgende bepalingen is afgesproken, schept dat geen precedentwerking waar in volgende gevallen een recht aan kan worden ontleend. 

 

1.4  Exclusieve werking JustFire-voorwaarden

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5Heeft de klant eenmaal de algemene voorwaarden aanvaard, gelden ze ook voor daarop volgende overeenkomsten ook al worden ze niet telkens opnieuw ter hand gesteld.

 

2.Prijzen

2.1De verkoopprijs luidt in euro's inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.

2.2Van prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de consument geen nakoming eisen.

2.3Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van JustFire. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant. Een nadere regeling van de bezorgservice wordt gegeven in artikel 24 en verder.

2.4Prijsverhogingen worden aan zakelijke Klanten doorberekend.

 

2.5Een eventueel herroepingsrecht is uitgesloten in geval van misbruik, waarvan sprake is als een product binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst in prijs wordt verlaagd door JustFire en de Klant de overeenkomst wenst te herroepen om vervolgens hetzelfde product alsnog te kopen, tegen de verlaagde prijs, zoals bepaald in art. 15 sub d dezes.

 

2.6In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2.6Aanbiedingen, kortingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3.Eigendomsrecht + risico-overdracht

3.1JustFire blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens JustFire, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

3.2Goederenrechtelijke overdracht danwel bezwaring c.q. verpanding door de klant is niet toegestaan zolang integrale betaling niet is voltooid.

3.3Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van JustFire, die zich in de macht van de Klant of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de Klant. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van JustFire is te wijten. Het risico gaat in ieder geval over met de aflevering.

3.4De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

3.5Voor het geval JustFire zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan JustFire en door JustFire aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JustFire zich bevinden en die zaken terug te nemen.

3.6Als JustFire geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan JustFire te verpanden.

3.7Laat de klant JustFire c.a. niet toe om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, is hij een boete verschuldigd ad € 500,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de klant niet voldoet aan de verplichting.

 

 4.Betaling

4.1De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JustFire te melden. 

4.2Indien tegen de factuur niet binnen 8 dagen schriftelijk en ondubbelzinnig is geklaagd, vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande.

4.3Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door JustFire is gewezen op de te late betaling en JustFire de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is JustFire gerechtigd alle door JustFire gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

4.4Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. JustFire kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

4.5Het staat de klant niet vrij enige vordering jegens JustFire te verrekenen met zijn schuld aan JustFire, noch mag hij zijn betalingsplicht opschorten.

4.6JustFire heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. JustFire kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JustFire kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

5. Garantie en verval van garantie

5.1JustFire houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie. JustFire staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat JustFire er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

5.2De klant kan alleen garantie claimen bij JustFire in Nederland wanneer het product is aangekocht bij een JustFire Vestiging in Nederland. Is het product verkregen van een derde, zoals een ander bedrijf of een particulier, verleent JustFire geen garantie. Gevolgschade dient de Klant dan op de verkoper te verhalen.

5.3Die garantieverplichting houdt in dat als een product of dienst –onverminderd het navolgende- gebrekkig is, JustFire kosteloos zorgdraagt voor herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en op de voor JustFire minst bezwaarlijke wijze.

5.4Op demo-(outlet)producten verleent JustFire geen garantie. Zulks is reeds verdisconteerd in de lagere prijs van het product.

5.5De garantietermijn op producten vangt aan op het moment van aflevering en bedraagt maximaal 2 jaar. Daarna is de garantie van JustFire onder alle omstandigheden vervallen. Klaagt een klant binnen die garantietermijn, geldt naast het hierna bepaalde onverminderd de bepalingen terzake van inspectie, klachttermijn, retournering en omruiling (artikelen 12 t/m 14 dezes). Kocht de klant het product via de webshop, komt hem het herroepingsrecht toe, met in achtneming van artikelen 15en verder.

5.6De garantietermijn op montage en installatie wordt bepaald door de oplevering van de dienst, conform de bepalingen van artikel 25: de oplevering van het werk.

5.7JustFire mag garantieverplichtingen opschorten als de klant niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichtingen.

5.8Als een product of dienst gebreken vertoont, komt de klant geen aanspraken jegens JustFire toe bij een gebrek als gevolg van eigen handelen of nalaten. Daarvan is naast de in artikel 7.10 genoemde gevallen in ieder geval sprake van

a. bij ondeskundige gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage danwel technische wijzigingen danwel aanpassingen in de parameters;

b. door illegale of onjuiste installatie van software;

c. bij herstelpogingen door derden of een door JustFire niet erkend servicecentrum;

d. in geval van een verwijderd of gewijzigd type- of serienummer van het product;

e. bij het zelf installeren van het product waarbij de waardes van de instellingen kunnen afwijken van hetgeen door JustFire wordt voorgeschreven;

f. bij onvoldoende onderhoud, waarvan in ieder geval sprake is als niet eenmaal in het voorafgaande jaar het product door JustFire een onderhoudsbeurt heeft gehad, de klant het product niet tijdig zelf heeft gereinigd én de klant de voorschriften niet heeft nageleefd zoals verwoord in de meegeleverde handleiding van het product. 

g. als vochtige of geen JustFire-pelletkorrels zijn gebruikt;

h. als het product is blootgesteld aan de weersinvloeden, aan buitengewone vocht- of temperatuursomstandigheden en gebruik waarvoor het product niet bestemd is.

5.9De ignitor/gloeispiraal zijn uitgesloten van garantie, aangezien deze een bepaald aantal uren/strats mee gaan. Breuk in het glas of het keramiek van de pellethaard, is eveneens uitgesloten van garantie.

 

 

6. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

6.1 JustFire respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers. De bescherming van de privacy is daarom uiterst belangrijk voor JustFire. De klant kan er op vertrouwen dat zijn gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en JustFire er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met zijn gegevens om te gaan. Daarbij neemt JustFire de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Voor meer informatie over hoe JustFire de gegevens verwerkt van de klant  en welke rechten de klant heeft, wordt verwezen naar de privacyverklaring (https://justfire.nl/privacy-avg).

 

7.Vrijwaring en aansprakelijkheid

7.1Indien de klant meent dat hij schade heeft aan het gekochte product, gelden allereerst de algemene garantiebepalingen van artikel 5, en ook de bepalingen terzake van inspectie, klachttermijn, retournering en omruiling (artikelen 12 t/m 14 dezes). Kocht de klant het product via de webshop, komt hem het herroepingsrecht toe, met in achtneming van artikelen 15 en verder.

7.2Indien de klant meent dat hij schade heeft die verband houden met door JustFire verrichte werkzaamheden, gelden allereerst de algemene garantiebepalingen van artikel 5, en ook de bepalingen van artikel 25: de oplevering van het werk.

7.3Indien de klant schade claimt en meent dat JustFire is tekort geschoten in zijn verplichtingen, is de klant verplicht JustFire eerst in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen wil JustFire in verzuim raken. Blijft zo’n ingebrekestelling uit of laat de klant JustFire niet alsnog nakomen, treedt schuldeisersverzuim op en staat dat in de weg aan het verzuim van JustFire. JustFire is dan niet aansprakelijk voor schade dienaangaande.

7.4 JustFire is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade.

7.5Letsel- of overlijdensschade is uitgesloten van aansprakelijkheid.

7.6JustFire is nooit verdergaand aansprakelijk dan het factuurbedrag (exclusief btw) van het product of dienst dat met de schade in verband kan worden gebracht, althans tot dat bedrag dat onder de dekking van JustFires verzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico van JustFire ad € 500,-. Dat bedrag is dus nimmer te verhalen op JustFire.

7.7Indien meerdere schadeclaims verband houden met één overeenkomst tussen partijen, worden zij gezien als één schadegeval, aldus dat de totaal te vergoeden schade niet meer kan bedragen dan hetgeen in vorig artikellid is bepaald.

7.8De totaal te vergoeden schade is in alle gevallen en onder alle omstandigheden immer gemaximeerd tot een all-in bedrag van € 1.000,-.

7.9 Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen redelijke termijn na ontdekking, is gemeld. Het vervalt in ieder geval een jaar nadat het betreffende product is geleverd of de dienst is verricht.

7.10JustFire is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in de navolgende gevallen:

a. bij vervoer van producten door de klant zelf;

b. als gevolg van niet normaal gebruik en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf;

c. als de klant tegen het advies van JustFire in aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden;

d. als JustFire zonder dat daar een vergoeding voor is afgesproken ter plaatse wordt opgedragen het product op de juiste plek te zetten en er daarbij aan de vloer, wand of interieur enige beschadiging optreedt;

e. als de klant niet heeft gezorgd voor een schone, droge en veilige aflever- of werkplek.

7.11De voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien JustFire werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting als gevolg van artikel 5.3

7.12De klant is verplicht om JustFire in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht om al het mogelijke te doen teneinde de schade zo beperkt mogelijk te houden.

7.13 JustFire is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen.

7.14Indien JustFire bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, geschiedt dat voor rekening en risico van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

8. Eisen aan de werkplek, opschorting en informatielicht klant

8.1De klant is verplicht JustFire in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat de klant 

a. aan JustFire danwel de door JustFire ingeschakelde derde toegang verleent tot het afleveradres, 

b. ervoor zorgt dat veilig, schoon en onder normale omstandigheden bezorgd en/of gewerkt kan worden, 

c. ervoor zorgt dat voldoende voorzieningen functionerend zijn zoals een goedgekeurde stroomvoorziening,

d. ervoor zorgt dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften,

e. alle relevante informatie aan JustFire verschaft, zoals eigenschappen c.q. bijzonderheden die bestaan met betrekking tot het gebouw waar het product is beoogd, tot de nutsvoorzieningen van het gebouw, tot de bouwkundige aard en de staat waarin een en ander verkeert, en tot al hetgeen redelijkerwijs beïnvloed wordt door het beoogde product,

f. ervoor zorgt dat in de ruimte waar de Werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

8.2Wordt aan het voorgaande niet voldaan, mag JustFire de bezorging c.q. het werk staken. JustFire hoeft niet eerder te hervatten dan zodra de klant alsnog aantoont de kunnen en zullen voldoen aan 8.1 dezes. De klant is onverkort de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd jegens JustFire. De kosten van het hervatten van de bezorging c.q. het werk zijn voor rekening van de klant.

8.3Duurt de opschortingsperiode te lang, mag de overeenkomst worden ontbonden. De klant is onverkort de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd jegens JustFire.

8.4Een gebrek in de prestatie zijdens JustFire dat samenhangt met het onvolledig en/of onjuist informeren door de klant, kan JustFire niet worden toegerekend. De klant vrijwaart JustFire voor claims van derden die samenhangen met het gebrekkig informeren door de klant. 

 

8.5Derden inschakelen

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JustFire het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW –voorzoveel van toepassing- wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal JustFire de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

 

8.6JustFire is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke Overeenkomst met JustFire de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

 

9. Toepasselijk recht

9.1Op alle overeenkomsten en geschillen is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

9.2De Algemene Termijnenwet is van toepassing op de in deze voorwaarden genoemde tijdsaanduidingen.

 

 

Deel 2: verkoop van producten vanuit de winkel

Onderstaande artikelen 10 t/m 14 gelden in geval van een overeenkomst op afstand, strekkende tot de verkoop van een of meerdere producten. In rangorde gelden hiervoor primair deze artikelen, en voorzover ze niet voorzien, gelden de algemene artikelen 1 t/m 9. 

 

10. Offertes en uitvoering overeenkomst

10.1Alle door JustFire uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal vijftien dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.

10.2JustFire zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.3Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan JustFire kenbaar heeft gemaakt, met in achtneming van artikel 1.2 dezes.

10.4Als tijdstip van levering geldt het tijdstip dat JustFire het product op de plaats van levering heeft aangeboden.

10.5JustFire zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 90 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

10.6Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij JustFire tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan JustFire bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

11.Reservering

11.1Indien een product door JustFire niet uit voorraad leverbaar is, is het aan JustFire om te bepalen of het mogelijk is een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. De reservering heeft tot gevolg dat JustFire bij binnenkomst van het betreffende product de klant daarvan op de hoogte stelt. Bij acties kan geen reservering worden gedaan als de actievoorraad is uitverkocht.

11.2JustFire houdt na bovengenoemde kennisgeving het product voor een redelijke termijn beschikbaar voor de klant.

11.3Is het een product dat speciaal voor de klant is besteld en niet zo gangbaar, is de klant verplicht het product ook af te nemen en de reservering gestand te doen.

 

12.Inspectie door klant, klachtrecht en verzuim

12.1De klant die in de winkel een product koopt, is verplicht dit te inspecteren en wordt geacht dit te hebben goedgekeurd wanneer hij het product afrekent en het product de winkel verlaat. Daarmee doet de klant afstand van zijn recht te klagen over zichtbare gebreken.

12.2Als de klant pas klaagt 2 maanden nadat hij een gebrek aan het product ontdekte of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, komt hem geen beroep meer toe op een eventuele non-conformiteit.

12.3Als de klant schade claimt met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald, zal de klant alle, voor het onderzoeken van de schadeclaim, noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door JustFire de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten. Verleent de klant die medewerking niet, schort dat iedere eventuele verplichting van JustFire jegens de klant op, totdat de klant alsnog aan zijn meewerkplicht heeft voldaan. De klant komt daarmee in verzuim jegens JustFire. 

12.4Van verzuim van JustFire terzake die schadeclaim is eerst sprake na een deugdelijke en gemotiveerde ingebrekestelling door de klant, welke ingebrekestelling door JustFire binnen een redelijke termijn niet wordt opgevolgd. Door verzuim zijdens de klant wegens het niet voldoen aan de meewerkplicht kan JustFire niet in verzuim raken.

 

13. Retour, ruilen van functionerende producten

13.1JustFire biedt de service aan voor klanten om normaal functionerende producten te retourneren, onder de navolgende voorwaarden, doch uitsluitend bij de hoofdvestiging van JustFire in Tegelen, gemeente Venlo.

13.2Retournering van een bij JustFire gekocht product tegen restitutie van de koopprijs of omruiling van het product, is mogelijk (uitgesloten zijn pellethaarden)

a. binnen 14 dagen na aankoop,

b. onder verstrekking van de originele kassabon,

c. als het product ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking is verpakt, en

d. als het product ongebruikt is.

13.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn 

a. producten die zijn verwerkt, aangesloten, in gebruik genomen en/of op maat gemaakte en/of aanpassingen hebben ondergaan,

b. producten die enige verandering hebben ondergaan in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. 

13.4Verrichte diensten die verband houden met het verkochte product, zoals bezorging en installatie, blijven door omruiling of retournering ongemoeid en aldus onverkort verschuldigd.

 

13.5De klant draagt zelf de kosten voor het retourneren of omruilen, zoals transport- en demonteerkosten alsook nieuwe bezorg- en installatiekosten.

 

13.6Bij een geschil heeft JustFire het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

 

13.7Indien JustFire uit coulanceoverwegingen producten alsnog retour neemt, afhankelijk in hoeverre het product niet aan de voorwaarden voldoet, kan JustFire het product retour nemen waarbij een bepaald percentage in mindering wordt gebracht van het aankoopbedrag.

 

14. Defecte producten

14.1Als de klant meent dat hij een gebrekkig product heeft, dient hij duidelijk en gemotiveerd te klagen bij JustFire, binnen de juiste termijn en met in achtneming van artikel 12 dezes. 

14.2De bepalingen van artikel 5 dezes terzake van de garantie gelden dan integraal, aldus dat wanneer bijvoorbeeld het gebrek te wijten is aan enige gedraging van de klant zelf of van onheil van buitenaf, de klant geen rechtsvorderingen toekomen jegens JustFire. 

14.3Wanneer bij inname vastgesteld wordt dat het gebrek niet onder de garantieverplichtingen valt van JustFire, kan de klant JustFire wel verzoeken het product te herstellen voorzover dat nog mogelijk is, zulks echter voor rekening en risico van de klant, en conform artikel 25 dezes e.v.. 

 

Deel 3: verkoop van producten via webwinkel

Onderstaande artikelen 15 t/m 19 gelden in geval van een overeenkomst op afstand, strekkende tot de verkoop van een of meerdere producten. In rangorde gelden hiervoor primair deze artikelen, en voorzover ze niet voorzien, gelden de algemene artikelen 1 t/m 9. 

Na de herroepingstermijn van 14 dagen kan de klant zich beroepen op de artikelen 12 t/14 in geval van een gebrekkig product.

 

15.Uitsluiting herroepingsrecht 

Van herroeping uitgesloten zijn 

a. volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn,

b.producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten,

c.producten waarvan de verpakking is geopend en/of die in gebruik zijn genomen indien het gaat om airconditioners, bbq’s of andere producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen,

d.overeenkomsten die worden herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.

 

16. Herroepingsrecht bij producten: 

16.1De klant kan buiten de gevallen van artikel 15 een koop op afstand van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. JustFire mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

16.2De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. JustFire mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, 
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

Herroepingsrecht bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

16.3De klant kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. JustFire mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

16.4De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

16.5Indien JustFire de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

16.6Indien JustFire de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen. 

 

17. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd 

17.1Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

17.2De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 dezes.

 

18.Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan 

18.1Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan JustFire. 

18.2Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan de hoofdvestiging van JustFire te Tegelen, gemeente Venlo. Dit hoeft niet als JustFire heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

18.3 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door JustFire verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

18.4Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 

18.5De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

18.6Volledigheidshalve verwijst JustFire naar artikel 22 en verder, waar herroeping is geregeld van diensten, en waarin is bepaald dat die herroeping in bepaalde gevallen is uitgesloten. Dat laat het herroepingsrecht van een product onverlet. 

 

19. Verplichtingen van JustFire bij herroeping 

19.1JustFire stuurt na ontvangst van een herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging.

19.2JustFire vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door JustFire in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij JustFire aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

19.3JustFire gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 

 

Deel 4: Bezorging, montage, onderhoud: dienstverlening

De artikelen 20 t/m 22 zijn van toepassing op opdrachten tot dienstverlening via de webshop tot stand gekomen. Indien de opdracht niet via de webshop is gegeven, geldt het herroepingsrecht dus niet.

In rangorde gelden voor opdrachten aan JustFire primair de artikelen 20 t/m 25, en voorzover ze niet voorzien gelden de algemene artikelen 1 t/m 9.

 

20.Herroepingsrecht bij diensten(via webwinkel tot stand gekomen)

20.1De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

20.2Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

20.3Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan JustFire.

20.4Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 

21.Verplichtingen van JustFire bij herroeping

21.1JustFire stuurt na ontvangst van een herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

 

21.2JustFire vergoedt alle betalingen van de klant betreffende het werk in kwestie, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt, op voorwaarde dat de dienst ongedaan gemaakt kan worden zonder waardeverlies, met in achtneming van artikel 22 dezes.

21.3JustFire gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 

 

22.Uitsluiting herroepingsrecht

22.1Een opdracht tot dienstverlening die is voltooid kan wel worden herroepen, tenzij 

a. JustFire de klant op het herroepingsrecht en het daar afstand van doen duidelijk heeft gewezen voor de klant opdracht gaf, en

b. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en 

c. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de JustFire de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

22.2Indien de uitvoering van de dienst niet volledig is uitgevoerd en de overeenkomst wordt toch herroepen, is de klant gehouden de tot dan toe door JustFire gemaakte kosten te vergoeden, waaronder de niet meer te hergebruiken materiaalkosten en de werkuren.

22.3Volledigheidshalve verwijst JustFire naar artikel 15 en verder, waar herroeping is geregeld van producten, en waarin is bepaald dat die herroeping in bepaalde gevallen is uitgesloten. Dat laat het herroepingsrecht van een dienst onverlet.

 

23.  Meerwerk 

23.1Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat JustFire meer werk moet verrichten en/of meer materiaal moet gebruiken dan ingeschat, mag JustFire de extra kosten aan de Klant doorberekenen, zoveel mogelijk in overleg.

23.2Dat meerwerk valt niet onder het herroepingsrecht. Het ontstaat immers niet op afstand.

23.3Eventueel door de JustFire te verrichten meerwerk zal - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

23.4Bij overschrijding van de levertijd is JustFire niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

 

24.Bezorging, installatie en onderhoud, meenemen oude producten

24.1Aflevering geschiedt in beginsel af bedrijf van de JustFire hoofdvestiging in Tegelen, gemeente Venlo.

24.2Ook bij verkoop vanuit de winkel kan de klant desgewenst gebruik maken van de bezorgservice van JustFire. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door JustFire in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze bezorgkosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de JustFire Vestiging en het afleveradres en het aantal te leveren producten.

24.3Onderhavige bepalingen gelden voorzover van toepassing ook voor het uitvoeren van een opdracht tot onderhoud, verlenen van garantiediensten en/of montage.

24.4Overeenkomstig artikel 1.2 en 10.3 mag JustFire uitgaan van de juistheid van de adresgegevens zoals bij JustFire bekend zodat op dat adres wordt afgeleverd. 

24.5Aflevering ter plaatse vindt plaats door het product achter te laten zo dicht mogelijk bij de voordeur, voorzover deze toegankelijk is met JustFires transportmiddel. Het product wordt niet naar binnen gebracht tenzij dat vooraf met zoveel woorden is afgesproken en uit de orderbevestiging c.q. factuur blijkt. Verwezen zij naar de bepalingen van artikel 3 terzake van de risico-overdracht: het is aan de klant ervoor te zorgen dat het product droog en veilig kan worden afgeleverd door JustFire.

24.6Als de klant ter plaatse opdracht geeft tot verdere handelingen, zoals naar binnen brengen, uitpakken en installatie, mag de bezorger dat weigeren. Als de bezorger de opdracht aanvaardt, geldt dat als meerwerk (artikel 23), onverminderd het hierna bepaalde onder artikel 24.7. Als de bezorger de opdracht aanvaardt zonder bijbetaling, zij verwezen naar artikel 7.10 terzake van de aansprakelijkheid.

24.7 Op juiste plek zetten: 

Als met zoveel woorden is afgesproken dat het product naar binnen wordt gebracht en op de juiste plek wordt gezet, en zulks blijkt uit de orderbevestiging en/of factuur, dan dient de klant ervoor te zorgen dat de toegang tot de woning groot genoeg is, en dat de bezorg- en werkplek voldoet aan de vereisten van artikel 8.1, zoals dat die schoon, droog en veilig is. Zonder uitdrukkelijk uit de bon blijkende afspraak geschiedt plaatsing enkel gelijkvloers. 

24.8Als de klant ter plaatse opdracht geeft tot verdere handelingen, zoals het brengen naar een andere verdieping, mag de bezorger dat weigeren. Als de bezorger de opdracht aanvaardt, geldt dat als meerwerk (artikel 23). Als de bezorger de opdracht aanvaardt zonder bijbetaling, zij verwezen naar artikel 7.10 terzake van de aansprakelijkheid.

24.9Installatie/ onderhoud: 

Als met zoveel woorden is afgesproken dat het product wordt geïnstalleerd of geconfigureerd of een onderhouds- of reinigingsbeurt ondergaat, en zulks blijkt uit de orderbevestiging en/of factuur, dan dient de klant ervoor te zorgen dat de bezorg- en werkplek voldoet aan de vereisten van artikel 8.1, zoals dat die schoon, droog en veilig is.

24.10Bij de werkzaamheden kan overlast ontstaan, zoals het vrijkomen van stof of geluid. Dat is inherent aan het werk en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schade. 

24.11Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de afspraak aanwezig is op het bij JustFire bekende adres, zullen de bezorg- resp. voorrijkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren resp. de opdracht laten uitvoeren door JustFire zullen er opnieuw bezorg- resp. voorrijkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

24.12Indien de producten door Klant al zijn betaald, zal JustFire bij voormelde no-show van de klant, de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan Klant redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, en staat het JustFire vrij de overeenkomst te ontbinden.

24.13Inspectie van het product door klant

JustFire adviseert de klant om bij aflevering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan JustFire in geval van een onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling op of vervanging van de levering.

24.14De artikelen 12 t/m 14 gelden onverkort, terzake van het recht te klagen over enig gebrek aan het product binnen bepaalde termijnen en onder bepaalde voorwaarden, de plicht mee te werken aan het onderzoek van JustFire daartoe en JustFires herstelpogingen.

24.15Meenemen oude product

De bezorgservice van JustFire biedt de klant de mogelijkheid om het oude product mee te nemen. Indien de klant dit wenst dient hij er zorg voor te dragen dat het oude product:

   1. Leeg, droog en schoon is (ontdaan van bijvoorbeeld ijs- en voedselresten).
   2. Geheel ontkoppeld is.
   3. Gereed staat voor transport.
   4. Indien het een in- of onderbouwproduct betreft, vooraf is uitgebouwd.

24.16Richttijden

Voor zover Klant en JustFire in de overeenkomst termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht dan wel zaken dienen te worden geleverd, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van JustFire opleveren en daarom de Klant niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant JustFire daarom schriftelijk in gebreke te stellen. JustFire dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

25.Oplevering van het werk

25.1Vanaf de oplevering van het werk is het werk voor risico van de klant en is JustFire niet meer aansprakelijk voor gebreken die de klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

 

25.2Het werk is opgeleverd wanneer JustFire aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de klant het werk met zoveel woorden heeft aanvaard. 

 

25.3Het werk wordt als stilzwijgend opgeleverd beschouwd: 

+ hetzij wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de klant van JustFire de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren; 

+ hetzij wanneer de klant de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

25.4Het afkeuren van een werk dient schriftelijk of digitaal te geschieden bij service@JustFire.com , onder concrete beschrijving van de klacht. Daarbij verwijst JustFire m.m. naar artikel 5 en 7.2 dezes. 

 

Gebreken na de oplevering van het werk

25.5Het kan gebeuren dat zich na oplevering imperfecties openbaren. Doorgaans is dat het gevolg van het zich zetten, uitharden, drogen of normaliseren van de situaties onder welke noemer dan ook. Dat brengt geen aansprakelijkheid met zich mee c.q. levert geen gebrek op in het werk van JustFire. 

 

25.6Indien binnen een redelijke termijn na oplevering desalniettemin een gebrek wordt gemeld in het werk van JustFire, niet zijnde een imperfectie als beschreven in lid 5 en onder toepasselijkheid van artikel 5, moet de klant aan JustFire de redelijke mogelijkheid bieden een en ander te onderzoeken. 

 

25.7Als blijkt dat inderdaad sprake is van een gebrek in het werk, moet JustFire de redelijke mogelijkheid krijgen het gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze plicht geldt niet als of voorzover het gebrek is ontstaan tengevolge van een onvolledige of onjuiste informatieverstrekking zijdens de klant, niet dagelijks en/of niet juist gebruik, danwel als na oplevering aan het werk nog verrichtingen, afstellingen, bewerkingen c.a. zijn gedaan, danwel indien het gebrek na 3 maanden na oplevering is gemeld. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om alsdan van JustFire herstel of vervanging te vorderen c.q. vergoeding van schade.

 

25.8Voormelde bepalingen worden gereguleerd door de garantiebepalingen van artikel 5 en artikel 7.2 en 7.3 aldus dat JustFire soms niet gehouden is een gebrek te verhelpen.

 

25.9Melding van een gebrek schort de betalingsverplichting niet op, noch staat het de klant dan vrij enig factuurbedrag te verminderen met de schade.

 

25.10De klant moet de werkplek schoon aanbieden, waaronder ook het rookkanaal. Wanneer het rookkanaal niet schoon is, bestaan er ernstige risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte Werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de Klant.

25.11Het recht om te klagen over een gebrekkige uitvoering vervalt in ieder geval een jaar nadat het werk in gebruik is genomen en/of is opgeleverd.